Innehåll:

 • Årsmötet 2017
 • Expo Roslagen 2017
 • Korta punkter
 • Rapport från Karin Karlsbro (Gruppledare)
 • Rapport från Rolf Nielsén (Socialnämnden)
 • Rapport från Robert Beronius (Barn- och skolnämnden)
 • Rapport från Agnetha Hedlundh (Utbildningsnämnden)
 • Rapport från Mats Hållen (Campus Roslagen AB)
 • Rapport från Nicklas Salmin (Val- och förtroendemannanämnden)
 • Rapport från Anders Unnerstad (Roslagsbostäder AB)
 • Rapport från Hasse Andersson (Landstinget)
 • Rapport från Christina Frisk (Utbildningsnämnden)
 • Rapport från Karin Beronius och Per Börjesson (Naturvårdsstiftelsen)
 • Rapport från Lennart Rohdin (Roslagsmuseet)
 • Rapport från Valberedningen
 • Användbara länkar

Årsmötet 2017
Du är varmt välkommen till Liberalerna Norrtäljes årsmöte för 2017, på Mariagården den 22/2 klockan 18.30. Där kommer vi bland annat redogöra för vad som har hänt under 2016, rösta in nya ledamöter i styrelsen samt lyssna på en extern talare.

Årsmötet är det högsta beslutande organet inom Liberalerna Norrtälje. Alla medlemmar har en röst, och samtliga har rätt att skicka motioner till årsmötet av allehanda slag. Gör gärna det, och ta möjligheten till att kunna påverka! Vill du skicka en motion till årsmötet så maila den till vår ordförande Johanna And, senast tisdag den 7 februari klockan 18.00.

Om du är osäker på hur du skriver en motion så finns det ett bra exempel här.

Vi riktar ett särskilt välkomande till er nya medlemmar och till er som ännu inte hunnit med att närvara på några aktiviteter. Årsmötet är ett jättebra tillfälle att dels lära känna partiet och dels lära känna människorna bakom föreningen. För vi är mycket trevliga och välkomnande! 🙂 PS, inga förkunskaper krävs!

Vid frågor eller funderingar, maila gärna Nicklas eller ring på 070 671 84 01.

Sammanfattning:

 • Mariagården. Kyrkogatan 4 i Norrtälje (bredvid Norrtälje Kyrka)
 • Onsdag den 22 februari, klockan 18.30

(I ett tidigare seperat mailutskick stod det felaktigt att du som är medlem har rösträtt på årsmötet. Enligt gällande stadgar har du om var medlem under 2016 rösträtt.)


Expo Roslagen 2017:

Den 28 och 29 april är det Expo Roslagen på Sportcentrum i Norrtälje. Detta är enligt uppgift Roslagens största mässa med över 4000 besökare.

Med bakgrund av att det snart närmar sig till valet 2018 och för att det är en plats där många väljare kommer finnas samlade så har styrelsen beslutat att vi också kommer vara representerade på plats. Vi ska inom några veckor på planeringsmöten på sportcentrum, men vet redan idag att vi är i behov av ett stort antal frivilliga som kan hjälpa till med såväl praktiska göromål till att stå i vår monter.

Jag vill verkligen uppmana er medlemmar att ta kontakt med mig, Nicklas, om du känner att du har tid någon av dagarna att hjälpa till. Maila eller ring mig på 070 671 84 01.


Korta punkter:

Antal medlemmar: 78 st
Saldo på partikontot: 416 547 SEK

Nästkommande medlemsmöten (mer info senare):

 • Onsdag den 29 mars, 19.00 i kommunhuset
 • Måndag den 22 maj, 19.00 i kommunhuset

Medlemsavgiften
Du har i dagarna fått avi som du kan betala 2017 års medlemsavgift med. Om du hellre vill betala över internet så kan du logga in på Liberalernas ”mina sidor” och göra det där istället.


Rapport från Karin Karlsbro (gruppledare)

Liberalerna gick emot kommunstyrelsens beslut om gamla brandstationen.

Liberalerna är ju djupt engagerade för Norrtälje stadskärnas både bevarande och utveckling. Den gamla brandstationen, fd. konsthallen, är en av de fastigheter som tillhör stadens verkliga tillgångar. Arkitekturen, byggnaden, historien och inte minst läget är en viktig tillgång i stadens offentliga rum. Vid förra mötet med Kommunstyrelsen fattades beslut om att ingå ingå avtal med en restaurangkedja som ska hyra fastigheten.

Vår uppfattning: Vi Liberaler anser att fastigheten ska ägas av kommunen och inte säljas. Det slog vi tydligt fast i valmanifestet för kommunen. Det är den typ av fastighet som utgör en gemensam resurs. Vi har i första hand förespråkat att fastigheten används för kulturella syften. Men vi upplever tyvärr inte att kommunen har haft tillräckligt höga ambitioner eller kreativitet för att hitta en sådan lösning. Vi anser samtidigt att det är positivt att det nu finns en möjlig hyresgäst att byggnaden kommer att användas. Dock är det viktigt att fastigheten och området förblir fortsatt tillgängligt för allmänheten och att det blir en välkomnande plats för alla, inte enbart restauranggäster. Det är även mycket viktigt att stadens avtal med företaget är utformat på ett sätt så att kommunen inte tappar inflytande över byggnadens funktion under många år framöver.

Från Liberalernas sida anser vi att kommunstyrelsen borde ha godkänt det avtal som är tänkt att slutas. Då vi inte haft möjlighet att ta ställning till det konkreta avtalet kan vi inte bifalla beslutet.


Rapport från Rolf Nielsén (socialnämnden)

Från socialnämnden rapporterar jag att vi bara har träffats helt kort i januari….arbetsutskott med företrädare för samverkansstyret och moderaterna valdes. I lvrigt hänvisar jag till decemberrapporten..


Rapport från Robert Beronius (barn- och skolnämnden)

Det har varit julhelg och därför varit lugnt i barn- och skolnämnden. Noteras kan dock att samverkansstyret har kommit på bättre tankar vad gäller förskoleverksamheten i Grind/Gransäter/hamnområdet. Istället för att smälla upp ett antal baracker för ytterligare 100 barn vid Parks förskola (det hade inneburit en fördubbling av antalet barn och blivit en trång skolgård) har man kommit på idén att bygga en ny förskola i Brännäskvarteret. Noteras kan dock att det förra beslutet fattades så sent som den 5 december. Man kan därför undra hur genomtänkta och långsiktiga förslagen egentligen är. Fortfarande finns det anledning att vara bekymrad över varför inte grundskoleverksamheten utökas i området, trots omfattande byggnation. Grindskolan och Parkskolan är redan fyllda till bredden, men samverkansstyret verkar övertygade om att alla som flyttar eller bor i området börjar med inga barn och sedan skaffar barn som alltså först ska gå i förskola innan de börjar grundskolan. Vi får hoppas att det blir så då.

Den 23 december publicerade för övrigt en debattartikel i Norrtelje tidning om att Bålsbroeleverna (83 st) fick dela på en gunga. De önskade sid därför en större skolgård i julklapp.  Det kan man förstå. Det är extra beklagligt eftersom kommunen kan få statliga bidrag från Boverket för att rusta upp skolgårdarna. Efter påtryckningar från Liberalerna gick samverkansstyret med på att söka en del pengar, men endast för ett fåtal utvalda skolor. Bålsbroeleverna blev alltså utan.


Rapport från Agneta Hedlundh (utbildningsnämnden)

Inget har rapporterats.


Rapport från Mats Hållén (Campus Roslagen AB)

Inget att rapportera.


Rapport från Nicklas Salmin (Val- och förtroendemannanämnden)

Jag har ersatt den framlidne Bengt Ringberg som ersättare i Val- och förtroendemannanämden. Den 24/1 höll nämnden möte och det var ett fåtal punkter på agendan.

 • Enligt vallagen får en kommun över 32.000 medborgare ha två valkretsar. Norrtälje kommun har just två valkretsar, Norrtälje Första (Norrtälje stad, Roslagsbro, Söderbykarl, Vätö, Rådmansö plus Riala med omnejd) samt Norrtälje Andra (Rimbo, Hallsta, Väddö med omnejd). Det är på tapeten att slå ihop dessa valkretsar till en enda vilket kan få praktiska konsekvenser, då vissa partier (ROOP & KD) utifrån nuvarande valresultat skulle mista sina mandat om så skedde. Detta eftersom spärren för att komma in i kommunfullmäktige för närvarande är 3% (500 pers) i någon av kommunens två kretsar, men skulle sjunka till 2% (900 pers) för en krets. Även fast spärren sjunker i procentuella termer så ökar ju antalet faktiska röster ett parti måste få för att komma in i kommunfullmäktige. Centern aviserade såvitt jag förstod att de ska stödja ett förslag om en enda krets. Personligen behöver jag sätta mig in ytterligare i frågan då jag för tillfället är alldeles för nytillträdd i nämnden för att inta en ståndpunkt jag på riktigt kan försvara. Men utifrån nuvarande (o)kunskaper tycker jag det är demokratiskt tvivelaktigt att försvåra för mindre partier att ta sig in till den högst beslutande församlingen vi har i Norrtälje. Detta menar jag rent principiellt, men det kan finnas fler argument att väga in i detta. Att vårt parti utifrån nuvarande valresultat skulle gynnas av en krets ska enligt mig inte tas i beaktning inför detta beslut. Men det ska dock poängteras att det är Roine Wallin och inte jag som för vår talan i nämnden.
 • Val- och förtroendemannanämnden träffas återigen 21/3 och tills dess ska vi i partiet besluta vilken hållning vi ska inta. Maila gärna Roine eller Karin dina åsikter!
 • Klicka denna länk om du vill testa valsimulatorn för Norrtälje.
 • Ytterligare framkom det en mycket bekymmersam historia. Kommunens controller hade gjort stickprover på ett slumpmässigt antal ledamöter i KF och nämnder, och granskat deras reseräkningar där de har begärt milersättning för möten. Controllern fann att det fanns en 40% avvikelse mellan vad ledamöterna har rätt till, och vad de fått ut. Om detta stämmer visar det på ett utbrett fusk, vilket är mycket allvarligt!

Rapport från Anders Unnerstad (Roslagsbostäder AB)

Resultatet för 2016, efter skatt, hamnar på ca 19 mkr. Tidigare rapporterat högre belopp beror på att bolaget nu måste betala skatt, alla avsättningsmöjligheter är uttömda. Huvuddelen av resultatet beror på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter, ca 14 mkr. I övrigt har de s k taxebundna kostnader (värme, vatten el) minskat, huvudsakligen beroende på mildare väder, samt räntekostnaderna begränsats som en följd av lägre räntesatser samt en i stort sett oförändrad upplåningsvolym. Det senare är inte positivt eftersom det sammanhänger med lägre nybyggnation. RB har haft svårt att få i gång nya projekt, ofta sammanhängande med trög beslutsprocess i kommunen. För 2017 ser det dock ljusare ut med projekt i Rimbo och Älmsta. Ännu bättre kan det bli 2018. Kommunledningen har, efter hårt arbete av ordföranden (Sune Alm), beslutat avstå från att kräva utdelning för 2016, förutsatt att RB kan redovisa att de utdelningsbara medlen används för underhåll av äldre fastigheter. Detta är helt i enlighet med styrelsens önskemål eftersom ett stort behov av sådant underhåll föreligger. Även jag är naturligtvis nöjd med beslutet eftersom det överensstämmer med de krav jag drivit såväl internt i RB som offentligt, dels genom reservation mot föregående års beslut om utdelning, dels genom en debattartikel i NT. Men man kan inte bortse från att beslutet att inte kräva utdelning från RB sammanhänger med det överraskande positiva utfallet av kommunens ekonomiska resultat för 2016! Ett ”udda” problem för bolaget är den ökande förekomsten av (vägg)löss i fastigheterna (inte bara i RB:s!) Problemet ökas av att de boende ofta inte förstår vikten av – eller t o m motsätter sig – sanering och inte vill (eller förstår att ) följa givna regler. I sista hand kan det bli fråga om vräkning, vilket sannolikt vältrar över problemen på kommunen. Hur som helst kan detta bli kostsamt för RB eftersom sanering oftast inte täcks av försäkring. Styrelsen har fått ett intressant dokument att diskutera, nämligen ett utkast till bostadspolitiska mål i kommunen. Det är inte undertecknat men är uppenbart än så länge en tjänstemannaprodukt. Såvitt jag vet kommer dokumentet ut på remiss till partierna. Spontant tycker jag att det innehåller många positiva saker, bl a att kommunen ska verka för ett högt bostadsbyggande kommande år, från 2018 över 800 påbörjade lägenheter per år (senare ännu mer), sörja för de äldres boendebehov, planera för hyresrätter för särskilda grupper (unga, studerande, sådana med särskilda behov). Roslagsbostäder nämns som en viktig aktör. Vidare påskynda och prioritera ärenden som allmänt gäller hyresbostäder (även se över kommunens politik vid prissättning av mark man säljer). Claes Holmström (c) har tillträtt i styrelsen efter Anders Olander. Han är förste vice ordförande, trots att han är ny. Så fungerar väl de politiskt tillsatta organen.


Rapport från Hasse Andersson (Landstinget)

Hasse tipsar om följande länkar:


Rapport från Christina Frisk (Utbildningsnämnden)

Jo hej ! Här kommer en rapport om vad som händer i Utbildningsnämnden,som har möte 1 februari.

1. Den ekonomiska rapporten per december månad visade ett överskott på 21, 7 miljoner. Roden går med ”vinst ”. Gymnasiesärskolan har svårt att hålla budget pga få elever och svårigheter att anpassa organisationen .

2. Till nästa ärende ”Årsbudget för 2017 ” finns inga handlingar.

3.Sen kommer en bibba med  knastertorr kanslisvenska, knappt läslig text (72 sidor) ,som handlar om ”Vissa skollagsfrågor” Handlar om att registerkontroll ska göras integritetsvänligare , hur man kan återkalla beslut om rätt till bidrag för att driva skolverksamhet,att elever har rätt att fullfölja en utbildning bl.a.

4. Yttrande över en remiss om ”En gymnasieutbildning för alla- åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullgöra en gy.utbildning”.Ett uppdrag regeringen gav i mars -15.Gy.utbildning föreslås ej bli obligatorisk, utan markerar vikten av att alla deltar och skickar motsvarande signaler som ett obligatorium .Alla nat.program bör ha lika höga behörighetskrav.Yrkesprogrammen utvecklas så de ger både yrkesinnehåll som högskolebehörighet.Ett estetiskt ämne på all nat.program.Ett utvecklingsarbete mot ämnesbetyg bör göras långsiktigt.I stort sett är förvaltningens svar positivt.Det finns delar där man vill annorlunda t.ex att utredaren anser att mottagande rektor tar reda på elevens behov av stöd och förvaltningen tycker tvärtom att avlämnande rektor har det ansvaret. Det tycker jag är självklart !!Dessutom vill förvaltningen ställa lite mer krav på vårdnadshavares medverkan och elevers engagemang och närvaro. Det visar sig att alltför många elever arbetar vid sidan av studierna, inte bara helger utan lite då och då.Förmodligen ofta med stöd av vårdnadshavare.Vidare vill förvaltningen lyfta problemet med elever som behöver längre tid att fullfölja studierna och hur man ska finansiera detta.

5. Förvaltningen föreslår att förlänga SFI-avtalet med Hermods AB till 2018-06-30.

Hej och tack för mig!


Rapport från Karin Beronius och Per Börjesson (Naturvårdsstiftelsen)

Inget har rapporterats.


Rapport från Lennart Rohdin (Roslagsmuseet)

Inget har rapporterats.


Rapport från valberedningen

Inget har rapporterats.


Användbara länkar för dig som medlem

Interngruppen
Vår facebookgrupp heter ”Interngrupp: Liberalerna Norrtälje”. Klick på länken och gå med. I den slutna gruppen diskuterar vi aktuella ämnen och länkar till heta frågor. Perfekt för dig som vill samtala hur vi ska forma vår liberala politik i kommunen!

Facebooksidan
Till skillnad från en grupp är vår facebooksida offentlig, vilket betyder att den är en av våra primära kanaler som vi kommunicerar igenom. En sida kan man ”gilla”. Så har du inte gjort det så klicka på den här länken och gör det! Då kommer du i ditt flöde få de senaste utspelen från oss och hela tiden vara uppdaterad.

Hemsidan
Spara gärna hemsideadressen www.liberalerna.se/norrtalje som ett av dina bokmärken/favoriter. Där kan du läsa mer om vår politik, våra förtroendevalda och vad som är på gång.

Twitter
Vi har sedan i våras en twitter där vi ibland ”live twittrar” från kommunfullmäktige och ibland delar inlägg från våra systerföreningar. Följ gärna oss där om du har en twitter. Vårt användarnamn är @Lib_Norrtalje.

Instagram
Vi har numera ett instagramkonto, som vi under valupptakten kommer använda som marknadsföringskanal mot det yngre segmentet. Följa oss genom att trycka här.

Betala medlemsavgiften online
Du betalar dina medlemsavgift via internet. Detta gör du genom att logga in på ”Min sida”, klicka på länken för att komma dit.

Insidan
Visste du att vi har ett intranät där man kan diskutera politik med liberaler från hela landet? Du hittar Insidan här!