Nedan kommer månadsbrevet för november månad. Glöm inte att skicka ett mail till nicklas.salmin@liberalerna.se eller ett sms till 070/6718401 med feedback på detta månadsbrev. Månadsbrevet kommer gradvis förändras beroende på vad du som medlem vill läsa om och ger för feedback!
Tack på förhand! 🙂 

Innehåll:

 • Vinteravslutning
 • Nya partiförrådet
 • Framgångsrik medlemsvärvning under 2016
 • Rapport från Karin Karlsbro (Gruppledare)
 • Rapport från Rolf Nielsén (Socialnämnden)
 • Rapport från Robert Beronius (Barn- och skolnämnden)
 • Rapport från Agnetha Hedlundh (Utbildningsnämnden)
 • Rapport från Mats Hållen (Campus Roslagen AB)
 • Rapport från Anders Unnerstad (Roslagsbostäder AB)
 • Rapport från styrelsen
 • Användbara länkar

Vinteravslutning

Under december månad kommer vi att bjuda in till en vinteravslutning för samtliga medlemmar. Datum är ännu inte satt men det kommer att komma i ett separat mail. 


Nya partiförrådet

Vi har ny flyttat in i vårt nya förråd på Stora Brogatan 7a i Norrtälje. Förrådet ligger på källarplan och är 24 kvm stort, fördelat på två mindre utrymmen och ett större rum. Vi har sänkt kostnaderna i och med detta förråd och därmed funnit en permanent lösning på arkivering- och magasineringsfrågan. Förrådet innehåll textil, dokumentation, valmaterial och vi har bord där vi kan sitta och utföra olika typer av aktiviteter. I förrådet har vi jackor med vårt partinamn och logotype, samt ett antal sommar- och vintermössor. Om du i offentliga sammanhang representerar partiet och vill nyttja någon av den textilen så kontakta Nicklas Salmin så ordnas det!


Framgångsrik medlemsvärvning under 2016

Per idag den 1/11 har vi totalt 73 medlemmar i vår lokalförening i Norrtälje. Det betyder att vi en månad innan årskiftet har klarat det mål för nyrekrytering som länsförbundet har satt upp. Dock kan vi inte bli för många, då vi alltid söker ytterligare medlemmar. I den frågan har vi alla ett ansvar för att växa om vi vill ha ett bättre Norrtälje. Känner du till en person som du tror kan passa in i vårt parti, tveka inte att ta kontakt med oss i styrelsen så ska vi ta kontakt med vederbörande om du själv redan inte gjort det.

Det ska dock tilläggas att 8 av 13 nyrekryteringar står en enskild partimedlem bakom, så vi ska inte tro att medlemsrekrytering är ett självspelande piano utan ett enträget arbete i att tala om hur liberala värderingar kan ge ett bättre Norrtälje!


Rapport från Karin Karlsbro (gruppledare)

På måndag den 7 november debatterar och beslutar kommunfullmäktige om budget för 2017, och en rad andra viktiga ärenden. Gå in på www.norrtalje.se.

Vi har som vanligt gruppmöte före mötet. Denna gång hälsas alla medlemmar välkomna till Sportcentrum kl. 08.00 för att gå igenom dagen. OBS tiden!

Kommunens ekonomi är ansträngd och vi vet att den ekonomiska styrningen av alla verksamheter inte är vad den borde vara. Liksom förra året behöver vi slå vakt om de allra viktigaste verksamheterna, skola, vård och omsorg och fortsätter att lyfta de frågor vi prioriterade i valmanifestet, inte minst kulturfrågorna. I fullmäktige har den liberala gruppen har vi varit mycket aktiv den senaste tiden.

En fråga som varit aktuell handlar om monopolet för kommunens egen simskoleundervisning där vi nu har lämnat in en interpellation till Bengt Ericsson och som kommer att följas upp framöver. Det är djupt olyckligt och får negativa konsekvenser för simundervisningen i kommunen.


Rapport från Rolf Nielsén (socialnämnden)

Oktober månads sammanträde vår mycket magert, men vi fick en grundlig genomgång angående flyktingmottagandet i Norrtälje kommun.. 151 ensamkommande bor i Norrtälje, 55 bor i externa jourhem och 29 i externa HVB-hem. De flesta flyktingarna kommer till Norrtälje från Afghanistan och alla utom två har hittills varit ”pojkar”. Nämnden fick veta att Länsstyrelsen har pengar öronmärkta för åtgärder som ska underlätta avskaffande av bostäder. Kommunen måste ansöka om att få ta del av dessa pengar! I samband med den ekonomiska månadsrapporten informerades vi om att Migrationsverket har fått krav från Norrtälje kommun på 70 miljoner kronor (platsersättning). Redovisat överskott per september är 7,3 miljoner kr och kan hänföras till intäkter från Migrationsverket från 2014 och 2015 som inte resultatsförts tidigare.

Diskussioner pågår om att införa en ”kompetenstrappa” (jmf Umeå) för socialsekreterarna. Syftar till att underlätta rekrytering och att motverka vilja att överge yrket. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att samtliga nämnder och kommunala bolag ska få i uppdrag att inrätta praktikplatser. Undertecknad lade ett tilläggsyrkande, tillsammans med m-ledamöterna, som går ut på att inrättandet av praktikplatser ska finnas med i alla verksamhetsplaner/budgetar.

Till sist en kommentar angående digital kommunikation. Till alla tidigare sammanträden har jag fått dagordning och kompletterande handlingar till min mail, men till detta möte kom ingenting utöver papper i brevlådan. Förklaring vid mötet: ”Du har fått en mail-adress i kommunen och handlingarna har skickats dit.” Det ska bli intressant att få ta del av den mailadressen och de inloggningsuppgifter som hör dit!


Rapport från Robert Beronius (barn- och skolnämnden)

Inom barn- och skolnämndens område finns inget nytt att rapportera från föregående månad. En debattartikel, som hela fullmäktigegruppen har ställt sig bakom, har dock skickats in till Norrtelje tidning med budskapet att Liberalerna ställer sig bakom den namninsamling som skett för att folkomrösta om skolstrukturen. Över 6 000 röstberättigade medborgare i kommunen har skrivit under namninsamlingen, vilket är långt fler än de drygt 4 800 som är minimikrav för att fullmäktige måste ta ställning till frågan. Vårt huvudargument för att stödja kravet på folkomröstning är inte beslutet som sådant (även om man kan ha synpunkter på det med), utan att beslutet har fattats under så bristfällig kommunikation med såväl medborgare som andra partier att själva vägen fram till beslutet har skett med ett demokratiunderskott som bara kan rättas till genom en folkomröstning. Det politikerförakt samverkansstyret har orsakat på grund av detta riskerar inte bara drabba dem själva, utan alla seriösa politiska partier. Den genomlysning av barn- och skolkontoret som genomförts för att hitta de svara ekonomiska hålen är nu klar, men har inte redovisats för barn- och skolnämnden. Vi får därför anledning att återkomma till den i nästa månadsbrev.


Rapport från Agneta Hedlundh (utbildningsnämnden)

Utdrag ur Kultur- och fritidsnämnden protokoll från 2016-09- 08. Revidering av avgifter i förslaget till verksamhetsplan 2017-2019. Beslut. Taxorna för föreningsdriven simträning för vuxna och ungdomar på Norrtälje badhus ändras till 60:-/timme för ungdomar och 300:-/timme för vuxna. Föreningarna betalar ett fast timpris istället för att betala för varje bana. Externa hyror i motionsbassängen på Norrtälje och Rimbo bad hus ändras till 500:-/tim.

Offentlig utsmyckning i Rimbo i Rimbo samhälle 100 år. Beslut. Kultur- och fritidsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om ett investeringsanslag om 112.000:- gällande offentlig utsmyckning i Rimbo, kopplat till samhällets hundraårsjubileum. Driftskostnaderna som uppkommer på denna investering i form av ränta och avskrivningar. Finansieras inom kultur- och fritidsnämndens ram.

På det senaste nämndmötet 2016-10- 13 presenterade kulturchef Per Ahlin ett förslag om hur man i framtiden skulle kunna organisera våra olika museer under samma ”paraply” för att effektivisera de olika verksamheterna. Detta skulle gälla Norrtälje museum, Roslagsmuseet, Phytagoras, Nordströmska samlingarna och Museum Kaspers samlingar.

Kultur- och fritidskontoret har vid upprepade tillfällen blivit kontaktade angående att driva simskola i privat regi på Norrtälje badhus. Som svar har kontoret hänvisat till det beslutande kultur- och fritidspolitiska programmet 2015-2018 där det framgår att badverksamheten ska bedrivas i kommunal regi. Oppositionen i nämnden har reserverat sig mot beslutet.


Rapport från Mats Hållén (Campus Roslagen AB)

Vad det gäller Campus händer inte så mycket för närvarande ( bra i detta fall). Campus har bra beläggning på uthyrda lokaler. Man jagar vidare för att få hit nya utbildningar. Tyvärr har man tappat en marknadskraft. Styrelsen har varit i kontakt och diskuterat med kommunalråd/ kommundirektör om de tjänster som Campus utför genom sin vattenrådgivning (läs Amelia Morey Strömberg) åt kommunen och dess invånare. Och fått accept på att fortsätta. Campus har velat marknadsföra sig lite mer och sätta upp en informationsskylt i närheten av rondellen, bordlagt tills vidare. Ett stort projekt är att iordningställa lokalen som tingsrätten ska in i. Ett annat projekt är den testbädd som anläggs för vattenreningsverksamhet. VD uppmärksammade mig på att policyn för representation är nu ändrad. Det går ut över att få bjuda personalen på julbord vilket Ulf tycker är tråkigt. Den uppmuntran kan personalen behöva!


Rapport från Anders Unnerstad (Roslagsbostäder AB)

Torsdagen den 20 oktober hölls styrelsemöte i RB. Där rapporterades bl a om resultatutfallet t o m september. Detta är mycket bra, men till största delen (ca 14 mkr) beroende på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter (Svanberga). Viss indikation finns på att kommunledningen, liksom under 2015, vill ta detta resultat i anspråk för att förbättra kommunens reguljära verksamhet, dvs kräva en utdelning i den storlek som reavinsterna uppgår till. Detta är, som jag påpekat tidigare, i princip mot hela styrelsens önskemål, men representanterna för s, c och mp viker sig sannolikt även denna gång för partipiskan. I realiteten behövs varje krona bolaget kan få fram för att stärka underhållet av befintliga fastigheter samt för att finansiera nybyggnation. Det handlar här även om genomlysbarhet i kommunens affärer: vad är den reguljära kommunala verksamheten och vad är kommunbolagens affärer.

Undertecknad har både i styrelsen och i en insändare i NT efterlyst kommunledningens syn på framtiden för RB. Om man inte vill satsa på bolaget och tillåta att resultaten stannar i bolaget så vore det kanske bättre att sälja hela bolaget. Då skulle en reavinst på inemot 1 miljard kunna uppstå.

En principiellt intressant fråga togs upp till diskussion under styrelsemötet. Det gäller kommunens nya (föreslagna) policy för representation. Förslaget är synnerligen restriktivt och skulle hindra en stor del av sådan intern representation som kan synas mycket rimlig och är mycket uppskattad, typ julbord för personalen och smärre julgåvor. Styrelsen var mycket negativ till policyn och avsåg inte tillämpa den vad gäller RB inför årets jul. Policyn måste tas upp i KF, och det var ett allmänt önskemål i styrelsen, oavsett partifärg, att den då borde bordläggas (återremitteras heter det kanske?).

Vad gäller nybyggnation så har det skett inflyttning i kvarteret Göken. Allt är uthyrt. Aktuella projekt är Rimbo/Vallby med 22 lägenheter (2017) och Solbacka (också drygt 20 lägenheter). Senare kan Bålbro i Rimbo och Tallhöjden i Norrtälje bli aktuellt. Ytterligare senare, fram emot 2020 beräknas en något större produktion i Lommarstranden.

En principiell diskussion hölls om nyproduktion i Hallstavik. Där finns en viss efterfrågan på nya hyreslägenheter, men frågan är om den är tillräckligt stor för att motivera en produktion i den storleksordning som krävs för lönsamhet. Där kan även viss försäljning av befintligt bestånd bli aktuell.

Slutligen fattades formellt beslut om tillsättande av ny VD. Beslutet var verkligen formellt, eftersom det i princip redan var fattat av presidiet och ledningen för NKB. 3/4 av RB:s styrelse hade inte beretts tillfälle att ta ställning, än mindre givetvis träffa vederbörande. På papperet har Ann Söderström, som hon heter, mycket goda meriter, vilket framgått av pressreleaser m m. Några i styrelsen tyckte dock att hon verkade vara en kopia av den t f VD vi f n har, (Ann- Charlotte Nordberg), vilken också hade sökt tjänsten.


Rapport från styrelsen

 • Vi genomförde den 2/10 en kampanj gällande bevarande LSS i Norrtälje Stad som gick mycket bra, och där många delade vår oro.
 • Ytterligare har vi den 18/10 genomfört en Liberal Lunch på Culinar, där Ulla Marie Hellenberg hade ett föredrag om hur den kommunala verksamheten ska förändras med henne. Hon betonade under mötet att besluten i tjänstemannaorganisationen ska delegeras mer till personalen som jobbar närmare själva verksamheten, samt att de chefsförändringar är var en konsekvens utav det. Vi har cirka 20 stycken medlemmar som hade samlats till detta tillfälle och det blev goda samtal efterföljande.
 • Eventuellt kommer vi under november månad ha en kampanj tillsammans med funktionella Liberalerna. Mer information om det sker kommer då i ett separat mail.
 • Under decembers kommunfullmäktige finns det chans att byta uppdrag i de nämnder vi finns representerade i. Valberedningen fick i uppdrag att samtala med samtliga av våra förtroendevalda för att utröna om det finns intresse för eventuella rockader.

Nästa styrelsemöte är på onsdag den 9 november klockan 19.00. Har du frågor du vill ta upp, kontakta styrelsen på norrtalje@liberalerna.se

Styrelsen består utav:
Johanna And (ordförande)
Nicklas Salmin (vice ordförande & kassör)
Hasse Andersson (sekreterare)
Birgitta Sämskar
Agneta Hedlund
Veronika Areskoug
Carita Grönblad
Åsa Wennerfors


Användbara länkar för dig som medlem

Interngruppen
Vår facebookgrupp heter ”Interngrupp: Liberalerna Norrtälje”. Klick på länken och gå med. I den slutna gruppen diskuterar vi aktuella ämnen och länkar till heta frågor. Perfekt för dig som vill samtala hur vi ska forma vår liberala politik i kommunen!

Facebooksidan
Till skillnad från en grupp är vår facebooksida offentlig, vilket betyder att den är en av våra primära kanaler som vi kommunicerar igenom. En sida kan man ”gilla”. Så har du inte gjort det så klicka på den här länken och gör det! Då kommer du i ditt flöde få de senaste utspelen från oss och hela tiden vara uppdaterad.

Hemsidan
Spara gärna hemsideadressen www.liberalerna.se/norrtalje som ett av dina bokmärken/favoriter. Där kan du läsa mer om vår politik, våra förtroendevalda och vad som är på gång.

Twitter
Vi har sedan i våras en twitter där vi ibland ”live twittrar” från kommunfullmäktige och ibland delar inlägg från våra systerföreningar. Följ gärna oss där om du har en twitter. Vårt användarnamn är @Lib_Norrtalje.

Betala medlemsavgiften online
Du betalar dina medlemsavgift via internet. Detta gör du genom att logga in på ”Min sida”, klicka på länken för att komma dit.

Insidan
Visste du att vi har ett intranät där man kan diskutera politik med liberaler från hela landet? Du hittar Insidan här!

Nicklas och Johanna efter LSS-kampanjen den 2/10.