Stadsmiljö

 • Tillsätta ett skönhetsråd, som för att garanteras en fri ställning ska ha rätt att väcka egna ärenden. Skönhetsrådet ska bestå av ledamöter som är sakkunniga (t.ex. arkitekter, historiker och kulturvetare) och personer som visat stort intresse för stadsbyggnadsfrågor och har stor integritet. Flera av tätorterna i vår kommun kan platsa på listan över Sveriges vackraste städer och tätorter om vi bara vill!
 •  Anställa en stadsarkitekt. En stadsarkitekt främsta uppgift är att se till att stadsutveckling och byggande håller hög kvalitet och hålls samman av en idé om framtidens goda stad och miljö. Det gäller alla tätorter i Norrtälje kommun. Frågan om stadsarkitekt handlar inte bara om stadsbyggnad och arkitektur, det handlar också om bostäder, detaljplaner, kultur, naturupplevelser, fritid och inte minst om levande stadskärnor. I dragkampen om framtidens invånare och företag med andra kommuner behöver vi en stadsarkitekt.
 •  Stoppa utarmningen av Norrtäljes stadskärna. Tomma lokaler som kommunen äger (t.ex. tingshuset) ska fyllas med verksamhet och det behövs fler parkeringsplatser (t.ex. vid Tullenparkeringen). Vi vill stoppa beslutet att införa parkeringsavgifter på allmänna gator.
 •  Göra gågatan i Norrtälje innerstad bilfri, med begränsade tider då fordonstrafik är tillåten.
 •  Satsa på lekplatser, skolgårdar och platser för spontanidrott. Norrtälje kommun kommer att växa mycket de närmaste åren och med förhoppning att locka fler barnfamiljer till kommunen är bra utemiljöer för barn viktiga. Det gäller alla skolgårdar och lekplatser i kommunen.
 •  Flera av de fördjupade översiktsplanerna behöver uppdaternas med strategier för grönområden och lekplatser och för några tätorter som saknar fördjupande översiktplaner behöver detta upprättas, t.ex. Grisslehamn, Rådmansö och Bergshamra. Syftet med fördjupade översiktplaner är att ange framtida markanvändning och möjliggöra en varsam och välstrukturerad bebyggelseutveckling.
 •  Att nya stadsdelar som byggs blir funktionsblandande med bostäder, skolor, affärsverksamheter och arbetsplatser. Det är viktigt att vi bygger nya samhällen med service, och inte bara renodlade bostadsområden. De nya stadsdelarna som växer fram ska vara levande och erbjuda attraktiva mötesplatser i form av nya parker, lekplatser, torg, restauranger, kaféer etc.
 •  I varje nytt område som byggs ska detaljplaner upprättas som beaktar behovet av förskolor, skolor, LSS-bostäder och äldreboenden.
 •  Uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna med regler för fyrverkerier, som innebär att tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda pyrotekniska varor inom vissa områden av tätorterna och i övrigt begränsa rätten till att använda pyrotekniska varor till valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 19 till kl. 01 dagen efter.

Bostäder

 • Ha en aktiv bostadsplanering, som tillgodoser behovet av ett allsidigt bostadsbehov runt om i kommunens olika delar. Det gäller särskilt utbudet av hyreslägenheter, som för många är den naturliga och moderna bostadsformen under livets olika skeden. För att motverka bostadssegregation är det viktigt med nya områden som bebyggs har en mångfald av boendeformer. Bostadsförsörjningsstrategin ska därför ändras och även tillåta bostadsrätter och ägarlägenheter – inte bara hyresrätter – vid pendlarvänliga platser.
 •  Öka möjligheterna för boende i husbåt genom att erbjuda husbåtsplatser ibland annat Norrtälje hamn.
 •  Tillåta Roslagsbostäder att ta lån på den fria lånemarknaden eller minska räntepåslaget vid internlån från kommunen. Relativt höga hyror och eftersatt fastighetsunderhåll är sedan flera år en verklighet för de som bor hos Roslagsbostäder AB. Bidragande till detta är det extra räntepåslag på 0,9 procent (0,7 procent för nyproduktion) som kommunen tar ut för att låna ut pengar till sitt dotterbolag. Ett så högt räntepåslag är inte marknadsmässigt. Enligt SABO:s tidning Allmännyttan har Norrtälje det högsta räntepåslaget av alla kommuner, nästan dubbelt mot genomsnittet. Detta leder till att kommunen systematiskt dränerar Roslagsbostäder på kapital samtidigt som fastighetsbeståndets värde blir lägre än det kunde vara i och med att underhållet tenderar att bli eftersatt. Roslagsbostäder ska därför kunna ta lån på den fria lånemarknaden om det är mer gynnsamt för bolaget och inte tvingas ta dyra lån via kommunens internbank.

Infrastruktur, broar och vägar

 •  Satsa på bredband i hela kommunen. År 2024 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.
 •  Fortsätta kämpa för att Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun att cykla i. Vi vill verka för såväl ideella som kommunala lösningar för att bygga gång- och cykelvägar längs de mest trafikerade vägarna, såväl inom tätorterna som från Norrtälje till Utlunda, Svanberga, Rimbo (exempelvis genom att rusta upp banvallen), Bergshamra, Grisslehamn, Älmsta och Rådmansö samt mellan Rimbo och Rö och från Rimbo upp mot Edsbro (gamla banvallarna).

  Gång- och cykelvägar inom en radie av minst tre km runt alla skolor ska prioriteras, för att de barn som därför inte har rätt till skolskjuts ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt.

 •  Utreda möjligheten att förbinda stadskärnan och övriga köpcentra samt hamnen med en elbuss, linbana och/eller spårtrafik.
 •  Göra vänthallar trivsamma, rena och välkomnande för dagspendlare och besökare.
 •  Behålla Norrtälje busstation centralt i Norrtälje där den ligger idag och upprusta busstationerna i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik till resecentrum som är smarta, inbjudande och trygga, exempelvis som i Uddevalla och Helsingborg.
 •  Ersätta flera trafikkorsningar med cirkulationsplatser (rondeller) för att skapa ett smidigare trafikflöde, exempelvis längs väg 77 i Rimbo och vid Gustaf Adolfs väg/Drottning Kristinas väg, Estunavägen/Stockholmsvägen, Vätövägen/Baldersgatan och Roslagsgatan.
 •  Verka för att Roslagsbanan förlängs till Rimbo och Arlanda.
 •  Bidra med ett landsbygdsperspektiv till SL:s turlistor. Det ska vara möjligt att med kollektivtrafik ta sig till Norrtälje stad och vidare till Stockholm från alla kommundelar för helg- och kvällsbesök och sedan hem igen.
 • Erkänna bilens roll i kollektivtrafiken på landsbygden genom att erbjuda goda parkeringsmöjligheter i tätorterna och på pendlarparkeringar. Pendlarparkeringarna behöver även vara trygga och säkra, därför vill vi se kameraövervakning på t.ex. Rösa och Ledinge pendlarparkeringar.
 •  Våga söka nya former för kollektivtrafiken med hjälp av digitala hjälpmedel som t.ex. underlättar samåkning med taxi. Verka för införande av anropsstyrd trafik.
 •  Samarbeta med Skärgårdsstiftelsen för att göra skärgården mer tillgänglig för alla – inte bara dem som har egen båt eller äger fastigheter i skärgården.
 •  Skärgården i Norrtälje kommun förutsätter en regelbunden sjötrafik året runt. De små skärgårdsredarna är en strategisk tillgång för att säkerställa en tillförlitlig skärgårdstrafik både för de som bor och driver företag i skärgården och för fritidsboende och mer tillfälliga besökare. Om turisterna kommer ut, kan också vandrarhem, krogar, caféer, gallerier m.m. ha öppet längre säsong.
 •  Behålla Norra båtlinjen. Norra båtlinjen mellan Norrtälje hamn och Arholma blev en framgång och bör permanentas så länge företag som båtlinjen trafikerar är villiga att medfinansiera båtlinjen.
 •  Väg 76, 77 och Vätövägen är viktiga trafikleder för Norrtälje kommun och måste upprustas snarast för att möta trafikens behov och stärka trafiksäkerheten. Kommunen behöver även verka för att Trafikverket upprustar vägarna kring Hysingsvik.
 •  Då kunder alltjämt är bilburna i hög utsträckning krävs god tillgång till parkeringsplatser i närheten till stadskärnan. Uppförande av ett parkeringsgarage vid kvartetet Jupiter (Tullenparkeringen) kan vara en lösning på bristen på parkeringsbristen. Vi vill stoppa beslutet att införa parkeringsavgifter på allmänna gator.
 •  Verka för att det blir möjligt med fri omstigning i kollektivtrafiken inom 2 timmar, istället för 75 minuter som det är idag.
 •  Vid planering av nya bostadsområden ska utrymmen avsättas för trottoarer om det inte finns separata gång- och cykelvägar.

 

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.