Därför vill vi:

 • Bidra med ett landsbygdsperspektiv till SL:s turlistor. Det ska vara möjligt att med kollektivtrafik ta sig till Norrtälje stad och vidare till Stockholm från alla kommundelar för helg- och kvällsbesök och sedan hem igen.
 • Behålla Norrtälje busstation centralt i Norrtälje där den ligger idag och upprusta buss-stationerna i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik till resecentrum som är smarta, inbjudande och trygga, exempelvis som i Uddevalla och Helsingborg.
 • Erkänna bilens roll i kollektivtrafiken på landsbygden genom att erbjuda goda parkeringsmöjligheter i tätorterna och på pendlarparkeringar. Pendlarparkeringarna behöver även vara trygga och säkra, därför vill vi se kameraövervakning på t.ex. Rösa och Ledinge pendlarparkeringar. Vi vill stoppa beslutet att införa parkeringsavgifter.
 • Våga söka nya former för kollektivtrafiken med hjälp av digitala hjälpmedel som t.ex. underlättar samåkning med taxi. Verka för införande av anropsstyrd trafik.
 • Samarbeta med Skärgårdsstiftelsen för att göra skärgården mer tillgänglig för alla – inte bara dem som har egen båt eller äger fastigheter i skärgården.
 • Skärgården i Norrtälje kommun förutsätter en regelbunden sjötrafik året runt. De små skärgårdsredarna är en strategisk tillgång för att säkerställa en tillförlitlig skärgårdstrafik både för de som bor och driver företag i skärgården och för fritidsboende och mer tillfälliga besökare. Om turisterna kommer ut, kan också vandrarhem, krogar, caféer, gallerier m.m. ha öppet längre säsong.
 • Behålla Norra båtlinjen. Norra båtlinjen mellan Norrtälje hamn och Arholma blev en framgång och bör permanentas så länge företag som båtlinjen trafikerar är villiga att medfinansiera båtlinjen.
 • Väg 76, 77 och Vätövägen är viktiga trafikleder för Norrtälje kommun och måste upprustas snarast för att möta trafikens behov och stärka trafiksäkerheten. Kommunen behöver även verka för att Trafikverket upprustar vägarna kring Hysingsvik.
 • Fortsätta kämpa för att Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun att cykla i. Vi vill verka för såväl ideella som kommunala lösningar för att bygga gång- och cykelvägar längs de mest trafikerade vägarna, såväl inom tätorterna som från Norrtälje till Utlunda, Svanberga, Rimbo (exempelvis genom att rusta upp banvallen), Bergshamra, Grisslehamn, Älmsta och Rådmansö samt mellan Rimbo och Rö och från Rimbo upp mot Edsbro (gamla banvallarna).Gång- och cykelvägar inom en radie av minst tre km runt alla skolor ska prioriteras, för att de barn som därför inte har rätt till skolskjuts ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt.
 • Verka för att Roslagsbanan förlängs till Rimbo och Arlanda.
 • Verka för att landstinget upphandlar färdtjänst med god lokal kännedom.
 • Satsa på bredband i hela kommunen. År 2024 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.
 • Verka för att flera statliga myndigheter förlägger sin verksamhet till Norrtäljes landsbygd. Polisens kontaktcenter på Arholma är ett bra exempel.
 • Kommunala lokaler på landsbygden utnyttas till fullo, t.ex. genom att tillåta att skolköken används även för cateringverksamhet.
 • Verka för mer närproducerad mat i den kommunala verksamheten genom att t.ex. upphandla driften av skolköken. Upphandlade entreprenörer kan göra inköp från lokala leverantörer på ett sätt som kommunen inte kan göra.
 • Verkställa beslutet i folkomröstningen. Bygdeskolorna ska utvecklas och kvalitetssäkras. En långsiktig trygghet är också avgörande för möjligheten att rekrytera och behålla bra lärare i kommunens bygdeskolor. Vi vill behålla Rånäs skola och återuppta verksamheten vid Närtuna skola, Singö skola, Herrängs skola, Björkö-Arholma skola samt Rådmansö högstadium förutsatt att elevunderlaget är i motsvarande storleksordning som innan nedläggningarna och att det går att rekrytera lärare som kan bedriva undervisning med god kvalitet.
 • Utreda reglerna för inackorderingsbidrag och möjligheterna till ett elevhem i Norrtälje för att underlätta för elever i kommunens ytterområden eller från andra kommuner att studera på gymnasieskolor i vår kommun.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.