Här är våra viktigaste frågor som vi driver i Norrtälje kommun:

 • Satsa på trygghetsboenden. Äldreboenden är idag förbehållna personer som behöver mycket vård och omsorg och som behöver personal i sin omedelbara närhet, dygnet runt. Därför behövs så kallade trygghetsboenden, som överbryggar steget mellan hemtjänst och äldreboende. Ett boende för äldre som är för friska för att bo på ett äldreboende, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Fler trygghetsboenden behövs för att ingen ska behöva vara ofrivilligt ensam. I Norrtälje kommun finns idag bara ett trygghetsboende – vi vill se fler!
 • Behålla Roslagens Sjukhus (ROS) i kommunens ägo och använda detta som ett hälso- och omsorgscentrum för äldre. Här skulle det också kunna vara lämpligt att erbjuda trygghetsboenden.
 •  Rusta upp och bygga fler äldreboenden. Platsbrist får aldrig vara ett skäl till att beslutade biståndsbeslut inte verkställs.
 •  Utveckla och återinföra anhörigstödet. Anhöriga ska inte slitas ut. Avlastning och annat stöd måste erbjudas i sådan omfattning att anhöriga orkar ge så mycket stöd de vill. Bygg ut växelvård och avlösning, anhörigträffar och utbildning för anhöriga. Ta till vara på frivilliga insatser via pensionärsföreningar, volontärinsatser och stötta Roslagsmodellens träffpunkter samt socialpsykiatrins träffpunkt.
 •  Införa en mer flexibel hemtjänst som anpassas efter dig, där du som kund själv ska kunna bestämma över hur en del av den beviljande tiden ska användas.
 •  Verka för en bättre kontinuitet inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. För många äldre blir det ett onödigt orosmoment med många olika besökare. Det är därför viktigt att hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering kan erbjudas av samma utförare och i så stor uträckning som möjligt av samma personal.
 •  Säkerställa att alla primärvårdsmottagningar (vårdcentraler) har geriatrisk kompetens.
 • Införa laga-mat-garanti. Ju mindre ork som finns till annat, desto viktigare blir måltiden som dagens glädjeämne. Vi vill att alla som får hjälp av hemtjänsten med maten ska kunna få den lagad hemma, om de vill. Den som hellre vill ha matlåda ska kunna välja mellan flera leverantörer. Alla som bor på äldreboende ska få flera rätter att välja på. God och välsmakande mat är avgörande för livskvaliteten och äldre ska, precis som alla andra, kunna bestämma vad de ska äta.
 •  Införa en äldrevårdscentral (ÄVC) på Norrtälje sjukhus. På samma sätt som det finns mödra- och barnavårdscentraler är det viktigt att se till de specifika behov som finns hos en allt mer åldrande befolkning. ÄVC kan erbjuda en bättre anpassad vård och tätare kontakt med äldre och multisjuka patienter.
 •  Utveckla hemtjänst/-sjukvård/-rehab tillsammans med utförarna för att garantera en trygghet i hemmet. Detta för att göra det möjligt att bo kvar hemma så länge man vill.
 •  Ordna med äldreboenden där man kan få ha husdjur. Husdjur ger värme och trygghet.
 • Ge alla som fyllt 85 år rätt till plats på ett vård- och omsorgsboende. Samhället måste kunna tillgodose behoven hos årsrika som behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt.
 •  Stärka akutvården genom att behålla och utveckla verksamheten vid Norrtälje sjukhus som fullvärdigt akutsjukhus.
 • Samverka med och stödja bl.a. pensionärs- och handikapporganisationerna, som gör en stor insats när det gäller hälsofrämjande arbete inom både fritids- och kulturområdet samt skapar möjlighet till gemenskap. Det kan bl.a. handla om äldrekollo, stödpersoner eller en trygghetstelefon på kvällar och nätter.
 • Verka för att landstinget upphandlar färdtjänst med god lokal kännedom.
 • Tillsätta en äldreombudsman, som dels kan ge vägledning om vilken hjälp man kan få, dels kan göra egna granskningar av äldreomsorgens kvalitet. Äldreombudsmannen ska driva ett äldreperspektiv i kommunen så att äldres intressen tas tillvara i kommunens olika verksamheter. Det gäller inte enbart inom äldreomsorgen och socialtjänsten, utan även verksamheter som ansvarar för idrott, kultur, samhälls- och bostadsplanering, trafik- och miljöfrågor. Äldreombudsmannen ska även bidra till att öka kunskapen om de äldres situation och behov.
 • Erbjuda finskspråkiga vård- och omsorgsboenden, liksom finskspråkig hemtjänst.

På riksnivå vill Liberalerna fortsätta sänka skatten för årsrika och göra det lättare för årsrika att arbeta. Du ska bestämma själv, och rätten att jobbar kvar ska höjas till 71 år. Vi vill också höja bostadsbidragen till dem som har låg pension. Bland annat.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.