Därför vill vi: 

 • Ta fram en näringslivspolitisk handlingsplan som på fem års sikt ska placera Norrtälje kommun bland topp 40 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Sedan 2013 har kommunen rasat från plats 88 till plats 176 år 2016.
 •  Effektivisera myndighetsutövningen. Service och inställning är avgörande för ett bra företagsklimat, men idag är handläggningstider för bland annat tillståndsgivning för långa. Vi vill därför införa tjänstegarantier inom samtliga områden som rör den kommunala myndighetsutövningen mot enskilda och företag. Kommunen kunna garantera en maximal handläggningstid och kan inte garantitiden hållas ska den aktuella avgiften successivt reduceras.
 •  Säkerställa konkurrens på lika villkor. När kommunen och dess bolag konkurrerar med privata företag genom att erbjuda samma tjänster så ska det ske på rättvisa villkor. Exempelvis ska den interna hyressättningen för lokaler vara marknadsmässig.
 •  Konkurrensutsätta kommunal verksamhet. Kan och vill någon annan driva kommunal verksamhet till samma eller bättre kvalitet, men till en lägre kostnad så ska det göras möjligt genom att verksamheten konkurrensutsätts. Driften av Norrtälje badhus och skolköken kan vara lämpliga verksamheter värda att pröva att konkurrensutsätta. Det är också viktigt att den medborgare som vill använda sig av den så kallade utmanarrätten får besked inom rimlig tid (inom ett år). I dag kan det ta över fem år att få svar. Det är alldeles för lång tid.
 •  Se över upphandlingsrutinerna så att även småföretagare kan lämna anbud. Vi vill att kommunen arbetar för att bli en bättre, tillväxtdrivande kund till mindre och medelstora företag.
 •  Jobba med aktiv med att värva nya företag för etablering i kommunen (”head-hunting”). Marknadsföringsaktiviteter för att locka nya företag till kommunen är av största vikt. Generella marknadsaktiviteter bör kompletteras med även riktade marknadsinsatser gentemot önskade och potentiella företag eller branscher. I urvalet av riktade insatser för att få nya etableringar av företag till kommunen bör Näringslivsrådet ha en viktig vägledande och rådgivande uppgift.
 •  Verka för en god lokaltillgång av kontorslokaler och detaljplanelagda industriområden. Tillgången till lämpliga lokaler kan för många – framförallt de allra minsta företagen – vara avgörande för överlevnad och utveckling. Kommunen måste kunna bistå och vägleda företagen ifråga till ”skräddarsydda” löningar på deras lokalbehov.
 •  Ta vara på Rimbos närhet till Arlanda genom att erbjuda bostäder, mark till företag och erbjuda god kommunal omsorg nära Arlanda.
 •  Verka för en direktlinje mellan Norrtälje-Rimbo-Arlanda utan omstigning vid Åby vägskäl. Idag går det en direktlinje mellan Knutby-Almunge-Arlanda, så det borde ju gå att ändra det till Norrtälje-Rimbo-Arlanda, som ju är lite större orter. Det vore för övrigt bra om SL kunde driva linjen så att den syns i SL:s reseplanerare.
 •  Satsa på besöksnäringen. I Norrtälje kommun, en stor del av Roslagen, finns med dess natur och kultur goda förutsättningar för en utvecklad besöksnäring. Kommunen ska arbeta aktivt för att antalet besökare till kommunen ökar och att de stannar längre. En prioriterad uppgift är att medverka till att det finns hotell och konferenslokaler av hög klass i Norrtälje.
 •  Upprätta ett destinationsråd och utse en destinationsutvecklare som arbetar med berörda förvaltningar, utåt mot näringen och i samarbete med turistbyrån (Visit Roslagen). Kommunen behöver vara mer aktiv i arbetet med att utveckla turismnäringen och upprätta en långsiktig strategi och vision.
 •  Behålla Norra båtlinjen och båtlinjen till Söderarm. Norra båtlinjen mellan Norrtälje hamn och Arholma samt båtlinjen mellan Kapellskär och Söderarm har blivit stora framgångar och bör permanentas så länge företag som båtlinjen trafikerar är villiga att medfinansiera båtlinjen.
 •  Verka för fler ställplatser för husbilar för att gynna turismen. Vi vill också verka för det upprättas rastplatser, som ”Gävle Bro”, vid till exempel Norrtäljes södra infart och i närheten av Älmsta. Rastplatserna ska erbjuda möjlighet till latrintömning.
 •  Bidra till en levande stadskärna i Norrtälje. Särskilt viktigt är det att kommunen själv inte bidrar till en spökstad med egna lokaler som står tomma. Det gäller t.ex. Roslagsmuséet och ett annat exempel var länge den gamla Brandstationen. Ett nytt exempel är tingshuset.Då kunder alltjämt är bilburna i hög utsträckning krävs god tillgång till parkeringsplatser i närheten till stadskärnan. Uppförande av ett parkeringsgarage vid kvarteret Jupiter (Tullenparkeringen) kan vara en lösning på bristen på parkeringsbristen. Vi vill stoppa beslutet att införa parkeringsavgifter på allmänna gator.
 •  Kontanter, såväl svenska som euro, ska accepteras som betalmedel på Turistbyrån och kommunala turistmål som museer och badhus. Växelkurs och avgift ska ligga på en nivå så att kontanthanteringen blir kostnadsneutral för kommunen.
 •  Stimulera entreprenörskap genom utökat samarbete med Ung Företagsamhet (UF) och likande organisationer. UF-företagande ska erbjudas alla på gymnasiet. Kommunanställda som vill pröva på att starta eget företag ska erbjuda möjlighet till tjänstledigt i upp till ett år.
 •  Erbjuda sommarjobb och sommarentreprenörskap. Samtliga nämnder och bolag ska, så långt det är möjligt, bidra till att ungdomar får möjlighet till sommarjobb. Utöver detta vill vi pröva idén med sommarentreprenörer. Konceptet är beprövat och uppskattat i många andra kommuner och i Norrtälje kommun har Roslagens Sparbank tidigare erbjudit vad man kallade för “Egen sommar”. Konceptet innebär att ungdomar får ett litet startkapital (ca 2 500 kronor), några gemensamma kickoff-dagar med möjlighet att ta fram en affärsplan och sedan får de bedriva ett eget projekt eller en affärsidé under några veckor under sommaren med tillgång till handledare och rådgivare från näringslivet.
 •  Erbjuda lärlings- och praktikplatser i kommunen och dess bolag så långt det är möjligt.
 •  Ordna fler arbetsplatser för akademiker. Kommunen ska aktivt arbeta för att myndigheter och kunskapsintensiva tjänsteföretag ser Norrtälje som en potentiell kommun att etablera sig i. Fler invånare kräver fler arbetsplatser.
 •  Göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Förutom att erbjuda bra lön och förmåner ska kommunen verka för en jämn könsfördelning på alla sina arbetsplatser samt en jämställd lönesättning baserad på utbildning och kompetens. På kommunens arbetsplatser ska det råda aktiv nolltolerans mot mobbing.
 •  Utreda möjligheten att erbjuda personalbostäder för att kunna garantera de som vill jobba för kommunen någonstans att bo, vilket är viktigt bland annat för att kunna rekrytera lärare och annan bristpersonal till kommunen.
 • Verka för ett korruptionsfritt Norrtälje. Att arbeta i det allmännas tjänst och med verksamhet som finansieras av skattepengar ställer höga krav på etik och moral. Politiker och tjänstemän ska utbildas i de regler som finns för att skydda visselblåsare och för att motverka jäv och (vänskaps)korruption.
 • Säkerställa en kommunal ekonomi i balans som når årliga överskott och balanskrav. Kommunen behöver bli bättre på att nyttja de statsbidrag och EU-bidrag som finns. Pensionsavsättningar behöver göras för att begränsa effekten av ”pensionspuckeln”.
 • Verka för att flera statliga myndigheter förlägger sin verksamhet till Norrtäljes landsbygd. Polisens kontaktcenter på Arholma är ett bra exempel.
 • Sänka skatten när den ekonomiska utvecklingen i kommunen är positiv, exempelvis på grund av ökad inflyttning och fler skattebetalare. Uttag av skatt innebär att medborgarna fråntas det egna användandet av intjänade medel från lön eller pension. Det måste ställas mot samhällsnyttan och det gemensammas bästa. Kommunen har ett stort ansvar att använda skattemedlen på bästa sätt. Därför bör vi principiellt återföra möjligheter till medborgarna att själva göra sina egna val, både i form av en sänkt skatt och i form av hur skattepengarna används. Skatten bör därför sänkas när den ekonomiska utvecklingen i kommunen är positiv, exempelvis på grund av ökad inflyttning och fler skattebetalare, men inte på bekostnad av kvaliteten på den kommunala servicen.
 • Tillåta de kommunala bolagen att ta lån på den öppna kreditmarknaden. Idag tvingas de kommunala bolagen att låna pengar av kommunens internbank och får för detta betala ett extra räntepåslag, som vi menar är oskäligt. Skulle räntepåslaget minska skulle exempelvis hyrorna kunna sänkas, eller mer pengar kunna satsas på underhåll. Kan de kommunala bolagen ta lån till mer förmånliga villkor än de kommunens internbank kan erbjuda ska de därför få göra det.
 • Kommunala lokaler på landsbygden utnyttas till fullo, till exempel genom att tillåta att skolköken används även för cateringverksamhet.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.