Därför vill vi:

 • Arbeta strategiskt med miljöfrågor, vilket inkluderar klimat och kemikalier. Ett miljöprogram ska tas fram med mål som går att mäta och utvärdera. Norrtälje kommun ska leva upp till Parisavtalets klimatkrav.
 •  Att kommunen går före i klimatarbetet i sina egna fastigheter och verksamheter.
 •  Ställa tydliga miljö-, klimat- och djurskyddskrav och premiera långsiktigt hållbara produkter i kommunens upphandlingar. Till exempel ska skolskjutsar, färdtjänst, tjänsteresor och varutransporter upphandlas med tydliga klimatkrav. Certifiering kan användas för att säkerställa höga hållbarbetskrav.
 •  Uppdatera och följa upp kostpolicyn utifrån hållbarhetskrav, antibiotikaanvändning och för att motverka matsvinn i skola, förskola och omsorg. Verksamheter bör ha egna tillagningskök.
 •  Ta bort krav på bygglov för solceller även för flerbostadshus.
 •  Värna allemansrätten och strandskyddet.
 •  Stärka skyddet av värdefull natur och skydda den biologiska mångfalden genom fler naturreservat och fortsatt hävd av värdefulla slåtterängar och betesmarker, samt hållbart brukande av den skog som kommunen äger.
 •  Utveckla Färsna gård till ett naturreservat och besöksmål med ändamålsenlig djurhållning samt utöka samverkan mellan de aktörer som verkar där.
 •  Minska utsläppen av näringsämnen till sjöar, vattendrag och Östersjöns vikar genom utökad reningsverkskapaciteten, men även arbeta för att minska utsläppen. Motverka övergödning och restaurera vattendrag. Använd ny teknik och innovativa lösningar för vattenrening och för återställande av sjöar och vattendrag. Norrtälje kommun bör öka reningen av mikroplaster.
 •  Att utbyggnad av vindkraft ska koncentreras till redan exploaterade områden och platser med relativt låga värden för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv. Vindkraftsparker får inte inkräkta på skyddade naturområden och särskild hänsyn ska tas till miljöerna i kust- och skärgårdslandskapet.
 • Minska spridningen av farliga ämnen. Förskolor, skolor och miljöer där barn vistas ska särskilt uppmärksammas. Vi vill arbetet med giftfria förskolor vidare till att omfatta även grundskolor, gymnasier, idrottsanläggningar och övriga offentliga byggnader. Kommunens tillsyn på kemikalieområdet ska prioriteras.
 • Öka insamlingen av avfall. Vi vill ha en modern avfallshantering där ny teknik används för att öka återvinning och sortering i hela kommunen. Därför vill vi utreda möjligheten till fastighetsnära hämtning av förpackningsavfall och använda moderna lösningar i form av sopsugsanläggningar.
 • Erbjuda idrottsföreningar hjälp med att byta ut kvicksilverbelysning längs motionsspåren.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.