Vård

Vi vill värna om den framgångsrika samverkansformen mellan landsting och kommun för vård och omsorg (Norrtäljemodellen). Den ger en unik möjlighet att utveckla vård och omsorgsplanering i vårdkedjorna. Därför vill vi:

 • Ge kommunalförbundet en trygg och tillräcklig finansering där kommunen tar sin del av ansvaret. En underfinansierad verksamhet hotar på sikt såväl valfriheten som tryggheten för dig som medborgare.
 •  Stärka akutvården genom att behålla och utveckla verksamheten vid Norrtälje sjukhus som fullvärdigt akutsjukhus.

Äldreomsorg

Självklart ska du även när du blir äldre ha frihet att bestämma över dig själv. Därför tycker vi att äldre ska få välja mer själva när det gäller till exempel boende, mat och hemtjänst. Vi vill också att anhöriga som vårdar äldre ska få bättre stöd. Därför vill vi: 

 • Satsa på    trygghetsboenden. Äldreboenden är idag förbehållna personer som behöver mycket vård och omsorg och som behöver personal i sin omedelbara närhet, dygnet runt. Därför behövs så kallade trygghetsboenden, som överbryggar steget mellan hemtjänst och äldreboende. Ett boende för äldre som är för friska för att bo på ett äldreboende, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Fler trygghetsboenden behövs för att ingen ska behöva vara ofrivilligt ensam. I Norrtälje kommun finns idag bara ett trygghetsboende – vi vill se fler!
 • Behålla Roslagens Sjukhus (ROS) i kommunens ägo och använda detta som ett hälso- och omsorgscentrum för äldre. Här skulle det också kunna vara lämpligt att erbjuda trygghetsboenden.
 •  Rusta upp och bygga fler äldreboenden. Platsbrist får aldrig vara ett skäl till att beslutade biståndsbeslut inte verkställs.
 •  Utveckla och återinföra anhörigstödet. Anhöriga ska inte slitas ut. Avlastning och annat stöd måste erbjudas i sådan omfattning att anhöriga orkar ge så mycket stöd de vill. Bygg ut växelvård och avlösning, anhörigträffar och utbildning för anhöriga. Ta till vara på frivilliga insatser via pensionärsföreningar, volontärinsatser och stötta Roslagsmodellens träffpunkter samt socialpsykiatrins träffpunkt.
 •  Införa en mer flexibel hemtjänst som anpassas efter dig, där du som kund själv ska kunna bestämma över hur en del av den beviljande tiden ska användas.
 •  Verka för en bättre kontinuitet inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. För många äldre blir det ett onödigt orosmoment med många olika besökare. Det är därför viktigt att hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering kan erbjudas av samma utförare och i så stor uträckning som möjligt av samma personal.
 •  Erbjuda finskspråkiga vård- och omsorgsboenden, liksom finskspråkig hemtjänst.
 •  Införa en äldrevårdscentral (ÄVC) på Norrtälje sjukhus. På samma sätt som det finns mödra- och barnavårdscentraler är det viktigt att se till de specifika behov som finns hos en allt mer åldrande befolkning. ÄVC kan erbjuda en bättre anpassad vård och tätare kontakt med äldre och multisjuka patienter.
 • Införa laga-mat-garanti. Ju mindre ork som finns till annat, desto viktigare blir måltiden som dagens glädjeämne. Vi vill att alla som får hjälp av hemtjänsten med maten ska kunna få den lagad hemma, om de vill. Den som hellre vill ha matlåda ska kunna välja mellan flera leverantörer. Alla som bor på äldreboende ska få flera rätter att välja på. God och välsmakande mat är avgörande för livskvaliteten och äldre ska, precis som alla andra, kunna bestämma vad de ska äta.
 •  Säkerställa att alla primärvårdsmottagningar (vårdcentraler) har geriatrisk kompetens.
 •  Utveckla hemtjänst/-sjukvård/-rehab tillsammans med utförarna för att garantera en trygghet i hemmet. Detta för att göra det möjligt att bo kvar hemma så länge man vill.
 •  Ordna med äldreboenden där man kan få ha husdjur. Husdjur ger värme och trygghet.
 •  Lätta på vård- och omsorgspersonalens administrativa börda, genom modern digital teknik, så att de kan ägna mer tid åt sina vårdtagare.
 • Ge alla som fyllt 85 år rätt till plats på ett vård- och omsorgsboende. Samhället måste kunna tillgodose behoven hos årsrika som behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt.
 • Tillsätta en äldreombudsman, som dels kan ge vägledning om vilken hjälp man kan få, dels kan göra egna granskningar av äldreomsorgens kvalitet. Äldreombudsmannen ska driva ett äldreperspektiv i kommunen så att äldres intressen tas tillvara i kommunens olika verksamheter. Det gäller inte enbart inom äldreomsorgen och socialtjänsten, utan även verksamheter som ansvarar för idrott, kultur, samhälls- och bostadsplanering, trafik- och miljöfrågor. Äldreombudsmannen ska även bidra till att öka kunskapen om de äldres situation och behov.

Omsorg för dig med funktionsnedsättning

Att bestämma över sitt eget liv är en grundläggande rättighet. Den liberala politiken för människor med funktionsnedsättning är en del av det liberala frihetsuppdraget. Målet är att funktionsnedsättningen så långt som möjligt inte ska hindra individen från att leva ett självständigt liv och utveckla sina unika förmågor. Därför vill vi: 

 • Försvara LSS. Bedömningen av LSS-lagstiftningen har blivit allt hårdare. Rätten till en personlig assistent har inneburit en revolution av frihet och ökad livskvalitet, den friheten ska kommunen inte begränsa.
 •  Se fler boendelösningar. Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till ett boende. Den som är i behov av bostadsanpassning måste få detta inom tre månader. Utbyggnaden av boenden med särskild service ska fortsätta.
 •  Göra det enklare att resa. Upphandlad färdtjänst, även taxibilar, ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning.
 •  Ta fram en tillgänglighetsguide som underlättar för den enskilde i vardagen. Guiden ska även användas som ett verktyg för synliggöra vad som behöver byggas om och vilka åtgärder som behöver vidtas för ökad tillgänglighet.

 

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.