Därför vill vi: 

 • Göra det lättare för arbetslösa och personer med funktionsnedsättning att hitta egen försörjning genom att ställa krav på sysselsättningsskapande åtgärder i kommunala upphandlingar av tjänster. Det kan till exempel ske genom att ställa krav på att en viss andel av de anställda som anlitas för uppdraget utgörs av personer som står långt från arbetsmarknaden eller att entreprenören tar emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Det behövs även ett nära samarbetet med vuxenhabiliteringen.
 •  Via Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) fortsätta satsa på och förstärka kommunens samverkan med polis, socialtjänst, föräldrar, skola, fritidsgårdar, kulturskolan och frivilligorganisationer. Arbetet med att förebygga och bekämpa alkohol och droger ska prioriteras, liksom andra åtgärder för att undvika att ungdomar hamnar på glid.
 •  Se ett starkare samarbete mellan socialtjänst och skola för att snabbare hitta unga i riskzonen för att dras in i kriminalitet.
 •  Ha en skolakut för elever som på grund av till exempel kriminalitet inte kan vara kvar på sin vanliga skola utan risk för att dra med övriga elever i destruktivt beteende.
 •  Införa en hemlöshetsplan. Hemlösa som lever i Norrtälje har ofta svikits av samhället. Norrtälje behöver en ny hemlöshetsplan med en garanti om tak över huvudet. Planen ska ge möjligheter till daglig verksamhet, vård- och omsorgsinsatser för hemlösa med psykisk sjukdom och/eller drogberoende. Boende för hemlösa barnfamiljer ska prioriteras.
 •  Stödja ideella insatser. Kommunen ska underlätta insatser, såväl från ideella organisationer som från enskild volontärverksamhet, för att kunna genomföra riktade insatser. Det kan bl.a. handla om läxhjälp, äldrekollo, stödpersoner eller en trygghetstelefon på kvällar och nätter. Allt för att öka ensamma och utsatta människors livskvalitet.
 •  Prioritera hemmaplanslösningar i möjligaste mån för att ge utsatta barn en trygg och utvecklande uppväxt.
 •  Arbeta aktivt för att förebygga våld i nära relationer. I detta arbete vill prioritera att ge utsatta skydd och långsiktigt stöd och säkerställa att kommunens trygghetspolicy efterlevs.
 •  Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom utbildning, information och stöd. Det kan handla om att skolpersonalen fångar upp signaler om att något inte står rätt till, eller om att socialtjänsten sätter in hjälp till den som är hotad. Och det måste finnas ordentligt med resurser för arbete mot hedersförtryck.
 •  Uppdatera och ge förvaltningar förutsättningar för att leva upp till målen i kommunens plan för mångfald och jämställdhet, vilket innefattar samtliga diskrimineringsgrunder (kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).
 • Inrätta ett sprututbytesprogram. Ett sprututbytesprogram i Norrtälje skulle förhindra att en redan utsatt grupp drabbas av allvarliga sjukdomar. Programmet ska ställa hårda krav på att utbytet av sprutor endast är tillåtet som en del av en bredare verksamhet som ska innehålla hälsorådgivning av läkare, samtal, information om överförbara infektioner, tester, vaccinationer och motivation till drogfrihet.
 •  Upprätta barnkonsekvensanalyser vid beslut. Det kan finnas situationer då andra intressen än barnets väger tyngre och därmed får företräde. Då vill vi att det motiveras varför ett annat intresse än barnets har fått ta över. Om ett barns bästa måste ge vika för andra intressen bör detta kompensera på något sätt.
 •  Satsa på elevhälsovården för motverka psykisk ohälsa bland ungdomar.
 •  Bidra till en bra integration av nyanlända. En viktig del i detta är att erbjuda en bra skolgång och att även följa upp och sätta upp mål för dessa elever i barn- och skolnämndens verksamhetsplan.
 •  Ställa tydliga krav för bättre integration – inte minst att man faktiskt deltar i språkträning och sysselsättning för att få bidrag.
 •  Inte ge bidrag till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet.
 •  Vi vill inte förbjuda hemlöshet eller tiggeri. Det är orsakerna till hemlöshet som ska bekämpas, inte människorna. Ett sätt att stärka helhetstänkandet är metoden ”bostad först”. Den innebär att hemlösa personer med missbruksproblem erbjuds en egen permanent bostad, med tillgång till individuellt stöd. En trygg boendesituation gör det sedan lättare att bearbeta andra problem som drogmissbruk eller psykisk ohälsa.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.