Liberalerna kräver att kommunen söker statliga medel som finns för upprustning av utemiljöer och skollokaler.

– Vi har försökt väcka frågan i barn- och skolnämnden om att kommunen ska söka statliga medel för upprustning av utemiljöer och skollokaler från Boverket (25 % för innemiljöer och 50 % för utemiljöer). Men inget ärende har tagits fram, säger Robert Beronius. Samtidigt konstaterar han att frågan kommit upp på kommande dagordning för nästa möte som en ”informationspunkt”. Detta efter påtryckningar från Liberalerna.

– Förra veckan var skolans investeringsbehov uppe för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott men inte heller där fanns någon ansökan om statliga medel med i ärendet, enligt Karin Karlsbro.

– Det finns stora behov av upprustning och förbättring av elevernas arbetsmiljö.

Att kommunen ännu inte sökt några medel riskerar bli en dålig upprepning av kultur- och fritidskontorets miss att inte rekvirera pengar för att anordna gratis sommarlovsaktiviteter. Kommunen måste nu bli bättre på att söka medel som står till buds. Vi riskerar att gå miste om pengar som kan göra stor skillnad för barns skolmiljö. Det har vi inte råd med, anser Liberalerna. Det är bra om nu frågan börjar diskuteras. Men Liberalerna vill påskynda beredningen för att det ska vara möjligt att göra strategiska satsningar om man får medel.

Boverket (http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/skolor-och-lokaler/bidrag-for-att-rusta-upp-skollokaler-och-utemiljoer/)

Karin Karlsbro, gruppledare kommunfullmäktige mobil 070-748 80 80
Robert Beronius, ledamot av barn- och skolnämnden mobil 070- 100 08 13