Se alla

Vallöften som är infriade

Avser liberala vallöften under mandatperioden 2018-2022

 1. Utveckla Färsna gård till ett naturreservat och besöksmål med ändamålsenlig
  djurhållning samt utöka samverkan mellan de aktörer som verkar där. För att uppnå detta
  har beslut om en projektplan tagits i kommunstyrelsen den 16 september 2019.
 2. Införa mobilfria klassrum. Riktlinjer för ordnings- och trivselregler som innebär
  mobilfria skoldagar beslutades i barn- och skolnämnden den 16 december 2019.
 3. Tillämpa nolltolerans mot mobbning, trakasserier och kränkningar i skolan. Gäller
  sedan 1 januari 2019 i alla kommunala skolor och från och med i år ska alla skolor årligen
  även identifiera otrygga platser och ta fram åtgärdsplaner för dessa.
 4. Kameraövervakning på pendlarparkeringarna. Beslut togs i kommunstyrelsens
  arbetsutskott att söka tillstånd för detta den 23 januari 2019.
 5. Rädda Rånas skola. Den 18 februari 2019 upphävde kommunfullmäktige det tidigare
  beslutet att lägga ner Rånäs skola.
 6. Under 2019 fick de första ungdomarna möjlighet att prova på att vara
  sommarlovsentreprenörer inom ramen för ”Egen sommar”, som ett alternativ till att
  söka sommarjobb.
 7. Fler gång- och cykelvägar. Flera gång- och cykelvägar återfinns nu i kommunens
  långsiktiga finansieringsplan och diskussioner förs med Trafikverket om cykelvägar
  mellan Norrtälje och Svanberga, samt Norrtälje och Utlundabadet. Den 1 april 2019
  beslutade också kommunstyrelsen om att bygga en gång- och cykelbana utmed
  Fridtorpsgatan och Floragatan.
 8. Stärka elevhälsan och samla elevhälsan under ett tak. Medel har tillförts för att
  anställa ytterligare två kuratorer och en psykolog och den 9 maj invigdes nya lokaler för
  elevhälsan, där hela elevhälsan nu finns samlad.
 9. Den 1 april 2019 beslutade kommunstyrelsen att låta kommunanställda vara
  tjänstlediga i tolv månader för att starta eget företag, även inom konkurrerande
  verksamhet till kommun (såsom skola, vård och omsorg).
 10. Den 1 april 2019 beslutade kommunstyrelsen även att införa en äldreombudsman, som
  även ska arbeta med tillgänglighetsfrågor och genomföra en
  tillgänglighetskartläggning, vilket också var ett Liberalt vallöfte.
 11. Den 15 april 2019 beslutade kommunfullmäktige att tillåta val- och demokratinämnden
  att ha öppna sammanträden och den 16 december 2019 beslutade fullmäktige även att
  tillåta barn- och skolnämnden att ha öppna sammanträden.
 12. I maj startade kommunen upp en regelförenklingskommission som kommer göra det enklare att vara företagare i kommunen.
 13. Den 29 maj sammanträde det nya näringslivsutskottet för första gången.
 14. Den 20 mars beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att utöka Norra båtlinjen och
  från och med sommaren 2020 ska Trafikförvaltningen (SL) ta över linjen från kommunen
  enligt plan, vilket innebär att linjen blir permanent.
 15. Vi lovade att verka för införande av anropsstyrd trafik och under 2019 har två områden
  testats för detta som projekt i Rånästrakten, med fokus på Norrbyggeby, och Malsta-
  Finstatrakten.
 16. Vi lovade även att verka för en direktlinje (buss) mellan Norrtälje-Rimbo-Arlanda och bidra med ett landsbygdsperspektiv på SL:s turlistor. Den 20 maj 2019 beslutade kommunstyrelsen om ett lämna ett yttrande till Trafikförvaltningen (SL) med detta
  innehåll.
 17. Den 3 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta ett handlingsprogram för att stärka landsbygden och skärgården och den 16 december 2019 beslutade kommunfullmäktige om att införa ett landsbygdsråd.
 18. Den 29 maj beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att starta projektering av ett parkeringshus vid kvarteret Jupiter (Tullenparkeringen).
 19. Den 3 maj beslutade barn- och skolnämnden att införa en vikariebank för personal inom förskolan.
 20. Kommunen har fått flera nya spontanidrottsplatser, bland annat på Väddö. Planer finns även på att bygga spontanidrottsplatser i Edsbro och Rimbo.
 21. Under 2019 invigdes Solsnäckan, helt i enlighet med vårt vallöfte om att satsa på offentlig konstutsmyckning och synliggöra kulturen i vardagen.
 22. Höstterminen 2019 kunde de första eleverna börja i de nya resursklasserna på Rånäs skola och Lommarskolan.
 23. Vi har under 2019 höjt överskottsmålet till två procent för att säkerställa en kommunal ekonomi i balans, och tillsatt en funktion för att söka EU-stöd.
 24. Tjänsten som stadsarkitekt utlystes under 2019 och kommer att tillsättas under 2020.
 25. Den 7 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige att införa tjänstegarantier och den allra första tjänstegarantin beslutades sedan i barn- och skolnämnden den 16 december 2019 (om rätt till förskola inom fyra månader).
 26. Den 16 december 2019 beslutade barn- och skolnämnden att införa ett aktivt skolval och införa syskonförtur som en parameter vid beslut om plats inom grundskolan (alltjämt gäller dock den relativa närhetsprincipen enligt skollagen).
 27. Den 16 december 2019 beslutade barn- och skolnämnden att införa nattomsorg och barnomsorg på obekväm arbetstid.
 28. I december 2019 beslutade kommunstyrelsen om en strategisk lokalförsörjningsplan och markanvisningar förbereds nu för flera nya grundskolor i Norrtälje tätort, där förhoppningen är att Internationella Engelska Skolan ska etablera sig på en av fastigheterna.
 29. Hösten 2020 tillät vi ideella föreningar att bedriva simskoleverksamhet i de kommunala badhusen
 30. Hösten 2020 upprättade vi ett miljö- och klimatprogram med mätbara nyckelvärden
 31. December 2020 beslutade vi att kommunen ska inrätta ett skönhetsråd
 32. Vi beslutade hösten 2020 att införa tjänstegarantier i fritidshem
 33. I mål och budget för 2021 öronmärkte vi 600 000 kr i stöd till lokala byanät och bredbandsföreningar som på egen hand avser bygga ut bredbandsnät i kommersiellt ej gångbara områden. Den 24 mars antogs riktlinjer för hur detta ska fördelas.
 34. Den 12 april 2021 beslutade vi att avsätta 5,5 Mkr för att bygga en aktivitetspark i Skarsjöparken i Rimbo för att bland annat bygga en basketbana, möjlighet att spola en isbana, ett pumptrack, linbana, grillplats, multigolf, discgolf, hundrastgård med mera.
 35. Den 12 april 2021 beslutade vi också att avsätta 8,5 miljoner kr för renovering/ombyggnad av Roslagsskolans omklädningsrum och duschar. Upprustning av kommunala skollokaler var ett liberalt vallöfte.
 36. Valborgsmässoafton 2021 genomfördes den första nattvandringen i Hallstavik.
 37. Den 3 maj beslutade vi att avsätta 8,6 miljoner kronor för att rusta upp Södra Bergen.
 38. Den 24 maj antog vi en integrationsstrategi då en ”integrationsplikt” infördes som innebär en ökad betoning på individens ansvar för sin egen integration och på den förväntan på motprestationer för att erhålla ekonomiskt stöd.
 39. Den 7 juni 2021 utsåg kommunstyrelsen ledamöter till det nybildade destinationsrådet, vilket var ett liberalt vallöfte att inrätta.
 40. Den 21 juni 2021 antog kommunfullmäktige en klotterpolicy som innebär att allt klotter ska vara sanerat inom 48 timmar. Liberalerna vill ha nolltolerans mot vardagsbrott. Skadegörelse i form av klotter är ett sådant brott. Forskning som visar att klotter som inte saneras leder till eskalerande brottslighet och nonchalans i området. Vid platser med klotter ökar också människor känsla av otrygghet.
 41. Den 21 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en företagarhub på Campus Roslagen
 42. Den 21 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att instifta en trygghetsfond, från vilken 500 000 kr kan fördelas till föreningar som vill genomföra trygghetsskapande åtgärder.
 43. Den 10 september 2021 erbjöds ”nattidrott” för första gången i Rodengymnasiets idrottshall och sedan den 17 september 2021 erbjuds även nattidrott i Rimbo.
 44. Den 15 september 2021 beslutade vi att avsätta ca 1 miljon kronor för att uppföra en aktivitetspark i Edsbro för ungdomar i tonåren. Aktivitetsparken kommer bestå av två delar som ringas in av en mindre skate-/kickbike bana. Den ena delen kommer bestå av gräs där det finns utrymme för att vid senare tillfälle utveckla parken med exempelvis en parkour yta. Den andra delen kommer bestå av hängmattor, bänkar och en hänggunga. På den yttre sidan av skate-/kickbanan kommer det finnas en liten läktare med tak och möjlighet till laddning av elektronik. Invigning av parken planeras till sommaren 2022.
 45. Den 17 december 2020 beslutade socialnämnden att återinföra ”tak-över-huvudet-garantin” som innebär att alla som är i behov av tillfälligt boende ska få det. Därmed upphävdes beslutet från 2018, då det tidigare S-styret beslutade att endast bevilja tillfälliga boenden till familjer med barn samt våldsutsatta personer.
 46. I juni 2021 beslutade socialnämnden att ge bättre stöd till hemlösa och sedan den 15 september 2021 erbjuds därför både akut och långsiktigt stöd till personer som av olika anledningar lever eller befinner sig i socialt utanförskap på grund av psykisk ohälsa, missbruk eller isolering vid Grindstugan. Verksamheten bedrivs  i samarbete med Stockholms stadsmission och innebär också att budgeten tredubblats och öppettiderna förlängts.
 47. Kulturskolans verksamhet har breddats genom att numera även erbjuda dans från och med höstterminen 2021.
 48. Den 25 oktober beslutade kommunstyrelsen om att bygga en cykelväg till Utlundabadet (etapp 1).
 49. Den 15 november antog kommunfullmäktige en trygghets- och säkerhetsstrategi. Strategin har sex fokusområden: förebygga brott, skapa trygga och säkra utemiljöer, skapa trygghet för barn och unga, förebygga och avhjälpa olyckor, systematiskt säkerhetsarbete samt motståndskraft och krishanteringsförmåga. Ambitionen är att Norrtälje kommun ska bli Sveriges tryggaste kommun till år 2030.
 50. Vi har tagit fram kriterier för trygghetsboenden
 51. Kommunen har tagit fram en utredning för hur en ombyggnad av Vätövägen kan ske
 52. Vi har säkrat långsiktiga avtal med kvinnojouren
 53. Tagit fram en e-tjänst som skapar möjlighet att köpa in lokalproducerade livsmedel från mindre aktörer. E-tjänsten infördes den 3 maj 2022.